document.write (''); document.write ('');
标签
简介: 抗剪腹板肋机身铝方管供货状态 航天用7075铝方管明细序号合金供货状态 用 途 12024OT351T851铝方管机身结构、翼抗拉伸部件、抗剪腹板肋、刚性结构区域 22124T851T351高性能军用飞机上的机身机加